fbpx

Buenno Research Oy:n testiasiakasrekisteri

Tietosuojaseloste
Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sekä henkilötietolain edellyttämiä tietoja rekisteröidylle ja valvovalle viranomaiselle.

Rekisterinpitäjä

Buenno Research Oy
Rautatienkatu 21 B
33210
Tampere
Y-tunnus: 2609521-2
+358 50 411 2343
info(at)buenno.fi
www.buenno.fi

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Aaku Asujamaa
Tietosuojavastaava
+358 50 411 2343
info(at)buenno.fi

Rekisterin nimi

Testiasiakasrekisteri

Tällä selosteella kuvataan henkilötietojen käsittelyä Buenno Research Oy:n testiasiakasrekisterissä. Rekisteröityvät henkilöt ovat yrityksen Buenno Research Oy:n portaaliin rekisteröityneet ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta testiasiointeja suorittavat henkilöt.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään Buenno Research Oy:n harjoittaman tutkimustoiminnan koordinointiin ja toimeksiantosuhteiden ylläpitoon.
Rekisteröityessään henkilön syöttämät tiedot tallennetaan rekisterinpitäjän Testiasiakasrekisteriin, jossa ne ovat rekisterinpitäjän käytettävissä tutkimustoimeksiantojen tarjoamiseen. Tutkimustoimeksiannoista ilmoitetaan rekisteröidylle hänen rekisteröityessään ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Rekisteriin ilmoittautuva henkilö hyväksyy, että tietoja hyödynnetään myös mahdollisten asiakaspalvelun, -tyytyväisyyden ja -kokemuksen mittaamiseen tarkoitettujen kyselytutkimusten toteuttamiseen.
Rekisteröity saa itse valita, mihin tutkimustoimeksiantoihin ilmoittautuu ja mihin kyselytutkimuksiin osallistuu vastaajana. Rekisteriin liittyminen ei edellytä osallistumista mihinkään Buennon tarjoamaan toimeksiantoon.

Rekisterin tiedot

Rekisteriin tallennetaan testiasiakkaista vain toimeksiantojen tarjoamisen kannalta tarpeellisia tietoja. Rekisteriin tallennettavien tietojen ensisijainen tietolähde on testiasiakas itse, mutta rekisteriin tallennetaan toimintaan liittyen tietoa myös suoritetuista tutkimustoimeksiannoista ja työkorvausten maksutiedoista. Seuraavat perustiedot kerätään rekisteröidyltä Buenno rekisteriin ilmoittautumisen yhteydessä:

 • Käyttäjänimi
 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Ikä
 • Kotipaikkakunta
 • Sähköposti
 • Salasana

Perustiedot mahdollistavat osallistumisen kevyempiin tutkimuksiin. Haastavampiin tutkimustoimeksiantoihin osallistuakseen rekisteröidyn on täydennettävä itsestään seuraavat, tarkemmat tiedot:

 • Sukupuoli
 • Puhelinnumero
 • Asuinpaikkakunta
 • Ammatti ja työnantaja
 • Koulutustaso

Ensimmäisen tutkimustoimeksiannon jälkeen rekisteröidyltä kerätään seuraavat lisätiedot työkorvausten maksua varten:

 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Henkilötunnus
 • Tilinumero
 • Sähköposti
 • Verotiedot
 • Toimeksiantosopimuksen hyväksyminen

Henkilötietojen luovutus

Rekisteröidyn Buenno portaalin lomakkeilla lähettämät henkilötiedot siirtyvät sivuston tietokantaan, josta tiedot tallennetaan rekisterinpitäjän Testiasiakasrekisteriin. Rekisterinpitäjä hyödyntää alihankkijoita ja kumppaneita palveluiden tuottamisessa ja tarjoamisessa. Esimerkiksi työkorvausten maksun yhteydessä tarvittavat tiedot luovutetaan Procountor-taloushallintojärjestelmän käyttöön.
Rekisterinpitäjä noudattaa tietosuojalainsäädännön velvoitteita siirtäessään tietoja. Henkilötietojen huolellinen ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattava käsittely myös alihankkijoiden ja kumppaneiden toimesta on varmistettu sopimus- ja muilla järjestelyillä. Kaikissa henkilötietojen siirroissa Euroopan talousalueen ulkopuolelle käytetään jotain tietosuojalainsäädännön mukaista siirtomekanismia, kuten Euroopan komission hyväksymiä mallilausekkeita.
Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakisääteisissä tapauksissa viranomaisille, kuten verottajalle. Rekisteritietoja ei käytetä suoramarkkinointiin tai mainontaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Käsittelytoimiin liittyvät riskit on arvioitu ja toimenpiteitä näiden riskien hallitsemiseksi on toteutettu.
Henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti. Rekisterin suojauksessa käytetään mm. seuraavia keinoja:

 • Laitteistojen ja tiedostojen suojaus
 • Käyttäjien tunnistus
 • Käyttövaltuudet
 • Käyttötapahtumien rekisteröinti
 • Käsittelyn ohjeistus ja valvonta

Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterinpitäjä edellyttää myös kumppaneiltaan käsiteltävien henkilötietojen asianmukaista suojaamista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käyttöön ja pyytää tietojensa poistamista rekisteristä. Tiedot poistetaan käytöstä välittömästi rekisteröidyn esittämän pyynnön jälkeen.
Kaikki yllä mainitut pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti ja kirjallisesti tässä selosteessa ilmoitetulle yhteyshenkilölle, joko sähköpostitse tai postitse osoitteeseen:

Rautatienkatu 21 B
33210
Tampere

 

Tarvittaessa voit tiedustella lisätietoja henkilötietojen käsittelystä sähköpostitse osoitteesta:

info(at)buenno.fi